PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

odborná garantka projektu

Odbornou garantkou portálu www.jak-spravne-psat.cz je PhDr. Jana Johnová, Ph.D., která působí na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde vyučuje prvopočáteční čtení a psaní, má za sebou dlouholetou praxi na 1. stupni ZŠ a publikační činnost.

E-mail: poradna@jakspravnepsat.cz

Kontakty na specializovaná pracoviště

Pedagogicko-psychologické poradny:

Kdy navštívit nejbližší pedagogicko-psychologickou poradnu

Služby, které nabízí pedagogicko-psychologické poradny: ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání.

Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. PPP není zařízením tzv. krizové intervence ani neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

V České republice je rozsáhlá síť pedagogicko-psychologických poraden. Přinášíme kontakt na tři ve vybraných velkých městech, další kontakty je možné dohledat prostřednictvím tohoto odkazu

Logopedické ambulance:

Logopedické pracoviště může doporučit předškolní zařízení nebo pediatr. Návštěvu logopeda lze také rodičům doporučit u zápisu, kdy učitel po rozhovoru s dítětem zjistí větší problémy ve výslovnosti. Mnoho škol má proškoleného logopeda přímo ve svém pedagogickém sboru. Po nástupu dítěte do školy se pak dětem s problémy ve výslovnosti doporučí absolvování hodin logopedie. Předpokladem nápravy je spolupráce s rodiči, kteří musejí trénovat nácvik výslovnosti s dítětem každý den.

Přehled logopedických ambulancí dle krajů je k dispozici zde

Použitá literatura a zdroje informací

Jako prameny pro texty na těchto webových stránkách byly použity odborné publikace uvedené v následujícím přehledu. Tuto literaturu lze doporučit všem zájemcům o problematiku správného psaní u dětí a související témata.

BIDDULPH, S,: Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha: Portál, 1997.
HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007.
HORNÍK, L.: Písmenkové pohádky. Praha: Pansofia, 1993.
KREISLOVÁ, Z.: Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada, 2008.
KŘIVÁNEK, Z.: Mimotřídní práce v počátečním čtení. Metodická příručka. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1997.
KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ, R.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1998.
MATĚJČEK, Z,: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989.
MICHALOVÁ, Z,: Kreslíme si každý den. Praha: SPN, 1996.
MLČÁKOVÁ, R.: Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2006.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009.
SPILKOVÁ, V., a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
TYMICHOVÁ, H.: Nauč mě správně psát. Praha: Práce, 1996.
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2006.
WILDOVÁ, R.: Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 2002.
ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 2000.
ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU (pro 1. stupeň ZŠ). Praha: Nakladatelství D + H, 2006.
VODIČKA, I.: Nechte leváky drápat. Metodika levorukého psaní, kreslení a malování. Praha: Portál, 2008

Poradna

Dotaz | 2. 11. 2020

Sklon psaní u leváka

Dobrý den, můj syn je nyní prvňáček a píše levou rukou. Bohužel má špatný sklon. Je nutné, aby měl sklon, jako pravák? Paní učitelka chce, aby psal p
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, správný sklon písma je 75°, toleruje se 60°-90°, přičemž u leváka bývá velmi často právě stojaté písmo 90°, které považujeme za správné. Po
Více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace