PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

odborná garantka projektu

Odbornou garantkou portálu www.jak-spravne-psat.cz je PhDr. Jana Johnová, Ph.D., která působí na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde vyučuje prvopočáteční čtení a psaní, má za sebou dlouholetou praxi na 1. stupni ZŠ a publikační činnost.

E-mail: poradna@jakspravnepsat.cz

Kontakty na specializovaná pracoviště

Pedagogicko-psychologické poradny:

Kdy navštívit nejbližší pedagogicko-psychologickou poradnu

Služby, které nabízí pedagogicko-psychologické poradny: ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání.

Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. PPP není zařízením tzv. krizové intervence ani neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

V České republice je rozsáhlá síť pedagogicko-psychologických poraden. Přinášíme kontakt na tři ve vybraných velkých městech, další kontakty je možné dohledat prostřednictvím tohoto odkazu

Logopedické ambulance:

Logopedické pracoviště může doporučit předškolní zařízení nebo pediatr. Návštěvu logopeda lze také rodičům doporučit u zápisu, kdy učitel po rozhovoru s dítětem zjistí větší problémy ve výslovnosti. Mnoho škol má proškoleného logopeda přímo ve svém pedagogickém sboru. Po nástupu dítěte do školy se pak dětem s problémy ve výslovnosti doporučí absolvování hodin logopedie. Předpokladem nápravy je spolupráce s rodiči, kteří musejí trénovat nácvik výslovnosti s dítětem každý den.

Přehled logopedických ambulancí dle krajů je k dispozici zde

Použitá literatura a zdroje informací

Jako prameny pro texty na těchto webových stránkách byly použity odborné publikace uvedené v následujícím přehledu. Tuto literaturu lze doporučit všem zájemcům o problematiku správného psaní u dětí a související témata.

BIDDULPH, S,: Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha: Portál, 1997.
HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007.
HORNÍK, L.: Písmenkové pohádky. Praha: Pansofia, 1993.
KREISLOVÁ, Z.: Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada, 2008.
KŘIVÁNEK, Z.: Mimotřídní práce v počátečním čtení. Metodická příručka. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1997.
KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ, R.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1998.
MATĚJČEK, Z,: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989.
MICHALOVÁ, Z,: Kreslíme si každý den. Praha: SPN, 1996.
MLČÁKOVÁ, R.: Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2006.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009.
SPILKOVÁ, V., a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
TYMICHOVÁ, H.: Nauč mě správně psát. Praha: Práce, 1996.
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2006.
WILDOVÁ, R.: Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 2002.
ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 2000.
ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU (pro 1. stupeň ZŠ). Praha: Nakladatelství D + H, 2006.
VODIČKA, I.: Nechte leváky drápat. Metodika levorukého psaní, kreslení a malování. Praha: Portál, 2008

Poradna

Dotaz | 13. 1. 2020

Správné tahy písma

Dobrý den, u našeho syna (prvňáka) máme problém se psaním shora dolu. Když mu my, nebo paní učitelka, nepřipomínáme, že má začínat písmenko psát shora
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, dle vašeho popisu psaní soudím, že nejde o výuku provopočátečního čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou. Proto k psaní jednotaž
Více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace